Privacycharter

1. Waarom dit privacycharter?

Glareco bvba hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (‘Privacywet’) en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘Verordening’).

Wij willen u informeren over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dat opzicht. Door onze site glareco.com te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Glareco bvba op de manier die in dit document wordt beschreven.

Wij behouden ons het recht voor om ons Privacycharter op elk moment te wijzigen. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk meegedeeld worden op onze site glareco.com. Wij raden u evenwel aan om regelmatig dit document te raadplegen.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Glareco bvba is verantwoordelijk voor de site glareco.com.

Contactgegevens :

Glareco bvba
Zur Hahnendell 9
4761 Rocherath
BE0650655016

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot het strikt noodzakelijke om de doelstellingen te realiseren die Glareco bvba nastreeft. Hieronder vindt u de gegevenscategorieën waarop de verwerking betrekking heeft.

 • Identificatiegegevens
 • Lokalisatiegegevens
 • Gegevens met betrekking tot de verbinding (IP-adres enz.)
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik en de functies

4. Welke doelstellingen worden nagestreefd?

Glareco bvba verzamelt uw persoonsgegevens enkel om u een optimale, persoonlijke en veilige gebruikservaring aan te bieden op de website glareco.com. De verzameling van uw persoonsgegevens kan intenser worden door een intenser gebruik van onze site glareco.com.

De verwerking van uw persoonsgegevens is dus essentieel voor de goede werking van de site glareco.com en voor de verlening van onze diensten. Glareco bvba verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • De contractuele relatie beheren
 • De Gebruiker een algemene maar ook gepersonaliseerde dienstverlening aanbieden, met inbegrip van de verzending van nuttige informatie, van newsletters, de verlening van ondersteuning en de opvolging van klachten.
 • Onze diensten en onze producten verbeteren en personaliseren
 • Promotieaanbiedingen versturen als u daar uitdrukkelijk mee ingestemd hebt (direct marketing). In dit geval staat het u vrij uw akkoord op elk moment in te trekken

Als u onze site glareco.com bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dankzij deze gegevens kunnen wij uw gebruikservaring optimaliseren. Het gaat om uw IP-adres, de geografische zone waar u onze site raadpleegt, de dag en het uur van raadpleging, en de geraadpleegde pagina’s. Door onze site glareco.com te bezoeken, aanvaardt u uitdrukkelijk dat deze gegevens verzameld worden voor statistische doeleinden.

U oefent controle uit op de gegevens die u ons meedeelt. Als gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt Glareco bvba zich het recht voor bepaalde transacties - tijdelijk of permanent - te onderbreken of op te schorten.

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen dus niet verkocht, meegedeeld of overgemaakt worden aan derden, behoudens voorafgaande toestemming van uwentwege. Glareco bvba heeft alle technische en organisatorische maatregelen getroffen om een schending van de gegevens te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens uw bezoek op onze site glareco.com kunnen cookies op de vaste schijf van uw computer geplaatst worden. Wij gebruiken cookies om onze regelmatige bezoekers een optimale gebruikservaring aan te bieden.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen.

Als u onze site glareco.com bezoekt, raden wij u aan om uw cookies in te schakelen. Het staat u evenwel vrij om ze uit te schakelen via de instellingen van uw browser als u dat wenst. Voor meer details verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

6. Welke rechten heb ik?

6.1. Garantie van een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de rechtmatige doeleinden uiteengezet in punt 4. Ze worden op adequate, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en ze worden niet langer bewaard dan nodig om de nagestreefde doelstellingen te realiseren.

Alle technische en veiligheidsmaatregelen werden getroffen om de risico’s op illegale of niet-gemachtigde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot het minimum. In geval van binnendringing in haar informaticasystemen zal Glareco bvba onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen treffen om de schade maximaal te beperken.

6.2. Toegangsrecht

Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo hebt u het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betrokken gegevens, de categorieën van bestemmelingen aan wie de gegevens worden overgemaakt, de gebruikte criteria om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen, en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens te kennen.

6.3. Recht op verbetering

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen verbeterd worden. Het is in de eerste plaats aan de Gebruiker om zelf de nodige wijzigingen door te voeren in zijn ‘gebruikersaccount’, maar u kunt ons dit ook schriftelijk vragen.

6.4. Recht op gegevenswissing (of ‘recht om vergeten te worden’)

U hebt bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende hypothesen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer vereist ten aanzien van de doeleinden;
 • U trekt uw toestemming met de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U hebt uw recht op verzet rechtsgeldig uitgeoefend;
 • Uw gegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een illegale verwerking;
 • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Glareco bvba beslist zelf over de aanwezigheid van de criteria hiervoor.

6.5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde hypothesen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van betwisting van de correctheid van de gegevens, als uw gegevens illegaal werden verwerkt, als de gegevens vereist zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de tijd die Glareco bvba nodig heeft om na te gaan of u uw recht op verwijdering rechtsgeldig kunt uitoefenen.

6.6. Recht op verzet

U hebt bovendien het recht om u op elk ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Glareco bvba zal stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij ze kan aantonen dat er rechtmatige redenen zijn die pleiten in het voordeel van de verwerking en die voorrang hebben op uw recht op verzet.

6.7. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd formaat dat gangbaar wordt gebruikt en machinaal leesbaar is. Op uw verzoek kunnen deze gegevens overgedragen worden aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.

6.8. Recht op intrekking van uw toestemming

U kunt uw toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerkingsactiviteiten vóór de intrekking.

7. Hoe mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een aanvraag sturen via mail naar info@glareco.com. Wij beantwoorden uw aanvraag zo snel mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na de ontvangst ervan.

8. Mogelijkheid om klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Glareco bvba, dan hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).